Is jouw SAP-systeem al klaar voor CSRD?

SAP ERP CSRD myBrand Conclusion

Heb je als beursgenoteerde organisatie 250 medewerkers of meer? Een omzet van minimaal 40 miljoen euro of een balanstotaal van 20 miljoen euro of meer? Dan moet je aan de bak. Het liefst gisteren nog. De titel geeft het natuurlijk al aan: het gaat om CSRD. Die verplicht de beursgenoteerde organisaties om vanaf boekjaar 2024 te rapporteren over hun impact op maatschappij en milieu. Grote niet-beursgenoteerde organisaties moeten een jaar later rapporteren. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een richtlijn waarin organisaties worden verplicht te rapporteren over hun Environment, Social en Governance activiteiten (ESG). SAP heeft sustainability oplossingen ontwikkeld die kunnen worden ingezet om aan de slag te gaan met CSRD. In deze oplossingen wordt (her)gebruik gemaakt van data die reeds in de SAP ERP-backend aanwezig is.

Het antwoord op de vraag of jouw SAP-systeem klaar is voor CSRD is dus ja. Zowel masterdata als transactionele gegevens worden gebruikt om CSRD gerelateerde prestaties (ESG) inzichtelijk te maken. Met de Sustainability Control Tower kan holistische sturing en rapportage worden gecreëerd op gebied van milieuaspecten, sociale aspecten en corporate governance. Informatie kan middels API’s van en naar deze oplossing worden gestuurd. Het is een standalone oplossing die een aantal standaard integraties biedt aan organisaties die gebruik maken van SAP ERP.

SAP Sustainability Control Tower

SAP Sustainability Control Tower

De Sustainability Footprint Management oplossing kan worden toegepast om onder andere de CO2e* footprint te berekenen op productniveau. De oplossing, ontwikkeld op het SAP Business Technology Platform, haalt data uit S/4HANA en laadt deze na calculaties van de footprint terug het ERP in. Zo kan je bijvoorbeeld in de voorraden per product je footprint inzien in je S/4HANA systeem. Daarnaast kan je in transactionele documenten, zoals Purchase Requisitions, per item zien wat je aan CO2e hoeveelheden inkoopt. Daarmee wordt sustainability data toegevoegd aan reeds bestaande processen en documenten. Dit alles is nodig om duurzaamheidsdata inzichtelijk te maken in de waardeketen.

* CO2e staat voor “Koolstofdioxide-equivalent” en is een eenheid om de opwarming van de aarde door broeikasgassen uit te drukken. Denk hierbij aan de CO2e van ingekochte goederen, maar ook zelf gefabriceerde producten.

Overzicht SAP Sustainability Control Tower on off track

Overzicht SAP Sustainability Control Tower on-/off-track

Hoe kom je aan de CO2 voetafdruk van een product?

Hier ligt één van de grootste uitdagingen op dit moment. Veel organisaties weten niet hoe ze aan deze data kunnen komen. Je bent daarin deels afhankelijk van je leverancier. Als de leverancier niet over deze data beschikt, lijkt het wellicht al snel op te houden. Door gebruik te maken van een LCA -database kunnen organisaties, onderzoekers en beleidsmakers de milieu-impact van hun producten of processen evalueren en vergelijken. Een LCA-database is een verzameling van gegevens over milieueffecten van producten gedurende hun gehele levenscyclus. Het helpt bij het identificeren van de hotspots (de belangrijkste bronnen van milieueffecten) en kan dienen als basis voor besluitvorming om de milieuprestaties te verbeteren en duurzaamheid te bevorderen. Data vanuit die databases kan in SAP worden gebruikt om alsnog de footprint te monitoren.

Daarnaast heeft SAP een nieuwe oplossing ontwikkeld met de naam Sustainability Data Exchange. SAP Sustainability Data Exchange maakt het delen van duurzaamheidsgegevens tussen organisaties en interoperabiliteit met andere netwerken mogelijk met behulp van WBCSD PACT-normen. WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) is een mondiale samenwerking van ruim 200 toonaangevende organisaties om de transitie naar een duurzame wereld te versnellen. Het PACT is een fundament voor uitwisseling van gestandaardiseerde emissiedata. Organisaties kunnen SAP Sustainability Data Exchange gebruiken samen met de SAP Sustainability Footprint Management oplossing. Informatie uit het Sustainability Footprint Management kan vervolgens worden gebruikt voor rapportagedoeleinden in de Sustainability Control Tower. Hiermee heeft SAP een aantal oplossingen, waarmee data kan worden ontsloten, kan worden gebruikt in relevante berekeningen en uiteindelijk volgens de CSRD-richtlijnen in rapportages kan worden gepresenteerd.

Footprint Overview in Sustainability Footprint Management

Footprint Overview in Sustainability Footprint Management

Voor wie is de CSRD?

De betekenis van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt sterk toe. Hierdoor ontstaan er steeds meer voorschriften voor organisaties om hun duurzame inspanningen te vergroten, zoals de CSRD. Deze Europese richtlijn vereist dat grote ondernemingen vanaf 2024 een duurzaamheidsrapport opstellen. De CSRD treedt in werking op 1 januari 2024 en is van toepassing op organisaties die momenteel al moeten voldoen aan de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Vanaf 2025 wordt duurzaamheidsrapportage verplicht voor grote organisaties die niet binnen de reikwijdte van de NFRD vallen. Een organisatie is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande voorwaarden:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Beursgenoteerde mkb-organisaties dienen vanaf 2026 te voldoen aan de CSRD, gevolgd door niet-beursgenoteerde mkb-organisaties. Dit betekent dat uiteindelijk iedereen aan de slag moet met CSRD, waarbij verwacht wordt dat data onderling tussen organisaties gedeeld wordt.

Wat is de EU-Taxonomy?

De EU Taxonomy, voluit de “EU Sustainable Finance Taxonomy,” is een classificatiesysteem, ontwikkeld door de Europese Unie, om duidelijkheid en transparantie te bieden over welke economische activiteiten als duurzaam kunnen worden beschouwd. Het is bedoeld om een gemeenschappelijke taal en normen te creëren voor duurzame financiering en investeringen binnen de EU. Hiermee wordt greenwashing  tegengegaan. Met greenwashing worden organisaties bedoeld die proberen duurzaam te lijken en zo hun imago op te poetsen, maar ondertussen het milieu blijven vervuilen De Taxonomy zal naar verwachting bijdragen aan de verschuiving naar een groenere en meer duurzame economie in Europa.

Volgens de taxonomieverordening wordt een economische activiteit aangemerkt als “milieuvriendelijk duurzaam” als het een “aanzienlijke bijdrage” levert aan een van de volgende zes milieudoelstellingen:

1. Klimaatverandering tegengaan
2. Aanpassing aan klimaatverandering
3. Duurzaam gebruik en bescherming van water- en mariene hulpbronnen
4. Overgang naar een circulaire economie
5. Preventie en beheersing van verontreiniging
6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen

Tegelijkertijd mag de activiteit “geen aanzienlijke schade” toebrengen aan andere milieudoelstellingen en moet deze voldoen aan minimale “sociale waarborgen”.

Elke activiteit wordt beoordeeld op basis van de mate waarin het aan deze doelstellingen bijdraagt. Het doel is om een gemeenschappelijk raamwerk te bieden waarmee financiële instellingen, investeerders en organisaties kunnen beoordelen of hun activiteiten en investeringen in overeenstemming zijn met duurzaamheidsnormen. Daarin moeten organisaties 3 KPI’s weergeven: Omzet, Kapitaaluitgaven (CapEx) en Operationele uitgaven (OpEx), voor elke economische activiteit en de totale KPI’s voor alle economische activiteiten, met betrekking tot de EU Taxonomie.

Organisaties  kunnen hun activiteiten die betrekking hebben op de EU-taxonomy inzichtelijk maken in de Sustainability Control Tower. De EU-taxonomy is één van de rapportagestandaarden die in de Sustainability Control Tower is ondergebracht. Hierin zijn verschillende definities van KPI’s ondergebracht, waardoor op uniforme wijze gerapporteerd kan worden.

EU-Taxonomy in de Sustainability Control Tower

EU-Taxonomy in de Sustainability Control Tower

Door toepassing van de bovengenoemde SAP-oplossingen helpt myBrand Conclusion organisaties met het inzichtelijk krijgen van en rapporteren over duurzaamheidsprestaties. Hiermee ondersteunen wij hen door inzicht te geven op gebied van milieu, governance en sociale prestaties. Zo verduurzamen wij samen de toekomst. Interesse? Neem contact met ons op.

Glenn olde Scholtenhuis sap erp

Glenn olde Scholtenhuis
SAP Sustainability Expert bij myBrand Conclusion

Whitepaper

Intelligent en sustainable enterprise met SAP

Er zijn redenen te over om nu haast te maken met je duurzaamheidsstrategie. Uiteraard de steeds verder...

Monitor je duurzaamheidsambities